ZWO-commissie

De ZWO-commissie is verantwoordelijk voor de Zending, Ontwikkelingssamenwerking en Werelddiaconaat binnen onze gemeente.

Zending

De ZWO-commissie wil de belangstelling voor de zending levend houden binnen onze gemeente. Daarom worden er onder meer projecten gekozen die dichtbij de gemeente liggen. Door de zendingscommissie worden daarom jaarlijks de volgende vaste projecten ondersteund:

tobyenaukje  Theo Jinke 

- Beautifulgate van Toby en Aukje Brouwer in Zuid Afrika, Zambia en Leshoto,

- Good News ZA van Theo en Jinke de Jong in Zuid Afrika en

- Het Pinkersterfeest in Veenklooster.

Daarnaast worden er jaarlijkse meerdere zendingsprojecten gekozen, om een donatie te geven.

Elke jaar wordt er door de zendingscommissie een zendingszondag georganiseerd. Hierbij wordt ook elke keer een andere spreker uitgenodigd. In 2016 was dit dominee Henk Poot van Stichting Christenen voor Israël. In 2017 hopen we majoor van der Werf van het Leger des Heils te verwelkomen. Ook is de zendingscommissie van plan in oktober/november 2017 een 2de zendingszondag te organiseren. De door de gemeente toegezegde donaties worden elk jaar aan een gekozen doel gegeven. In 2016 was dit om mee te helpen de droom van Theo en Jinke de Jong te realiseren om een Kinder- en Jeugdcentrum op te zetten in Karatara (Zuid Afrika).

Zending is het met mensen delen van het goede nieuws van Gods Koninkrijk, zowel hier dichtbij huis als wereldwijd. Zending is het delen van Gods gaven waarin we als gemeenteleden allemaal een opdracht hebben. Gods gaven zijn niet alleen spiritueel maar ook materieel. Delen van de zorg voor elkaar doe je regelmatig en met overleg, zij het in voorbede, zij het met geld.
De zending hoopt steeds weer 'een licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Matth. 5:16)'.

Ontwikkelingssamenwerking

Hieronder verstaan we het bieden van hulp met als doel om derdewereld- of ontwikkelingslanden en hun burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een hogere levensstandaard te bereiken.

Waar houdt Ontwikkelingssamenwerking zich mee bezig?

Ontwikkelingssamenwerking is actief op terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, landbouw en infrastructuur. Naast concrete thema's richt ontwikkelingshulp zich ook op zaken als het versterken van capaciteit en het vergroten van participatie van achtergestelde groepen.

Werelddiaconaat

Hieronder verstaan wij diaconale taken wereldwijd. De inzet van christenen voor een duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving.

Waar houdt Werelddiaconaat zich mee bezig?

Hulpverlenen bij acute noden (Collecte noodfonds)Geven van voorlichting en financiële steun aan kerken, instellingen en organisaties in de Derde Wereld en Oost en Zuid-Europa.Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van welvaart en macht in ontwikkelingslanden

Giften

Draagt u de ZWO-commissie een warm hart toe dan kunt u overwegen (periodiek) een gift overmaken op:

IBAN NL63 RABO 0343 3152 89

t.n.v. ZWO-commissie PKN De Westereen.

 

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl