Wijkindeling

De Protestantse gemeente bestaat uit 9 wijken.

 

Wijknr.

Straten

Ouderlingen/Diakenen/Aanspreekpunten

Wijk 1

Foarstrjitte, Miedloane, Boppewei, Djipswal, Mieden, De Acht, Munewei, Feddemastrjitte

Ouderling: Jasper Zwarts (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)   06-51575010

Diakenen: Feike en José Visser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 

Wijk 2

Van Harinxmaloane, De Bjirken, Westein,  Grienkamp, De Balstien, Brongersmastrjitte, De Teltsjebeam

Ouderling: Annie Brouwer  0511-476638

Diaken: Tsjikke Dijkstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 3

Tsjerkestrjitte, Parkloane, Doarpstrjitte, Keapmanswei, Keimpe Sikkemawei, Conradistrjitte, Nijverheidswei, Dwarsreed, Lange Reed, Ferbiningspaed, Buterwei, Elzeloane, Swemmerloane,

Ouderling: Jan Castelein 0511-445380 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Diaken: Andries Kamminga (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 4

Eyssemawei, Sikke Boukestrjitte, Egbert Baarsmastrjitte, Van Sytzamawei, A. van der Meulenstrjitte, Daniël Bosmastrjitte, Pastorijeloane, Skoallestrjitte

Contact/aanspreekpunt: Jannie Jouwstra 06-42742320  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaken: Hilbert Wagenaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 5

Salomon Levystrjitte, Harmen Brouwerloane, Toerstrjitte, Ferlinge Stasjonsstrjitte

Contact/aanspreekpunt: Japke Pijnakker  0511-443809 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Diaken: Kor Kleefstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 6

Ljurkstrjitte, Lysterstrjitte, Gielfinkstrjitte, Putterstrjitte, Spjochtstrjitte, Fogelsang, Blokmiesstrjitte, Postdostrjitte, Skriesstrjitte, Klysterstrjitte, Eksterstrjitte

Ouderling: Durk Schreiber 0511-442811  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

Diaken: Riekje Riemersma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 7

Brugchelencamp, Sikkemahûs, Finkstrjitte, Miesstrjitte

Ouderlingen: Gosse en Nanny Kamminga  0511-424585  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bruchelencamp, Finkstrjitte, Miesstrjitte

Contact/aanspreekpunt: Japke Pijnakker  0511-443809 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Bruchelencamp, Sikkemahûs

Diaken: Riekje Riemersma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 8

Eskdoarn, Noarder Stasjonsstrjitte, Kûkherne, Tolwei, Kûkhernsterwei, Suder Stasjonsstrjitte, Yndustrywei, Heidewei, Krikelbeam, Skeanpaed, Sânpaed, Boskwei, Heideloantsje, It Skier, Wyldpaed Oast, Bremwei, Toarnbei, Hagebeam

Buitenwijken: Feanwâlden, Kollumersweach en Wâlterswâld

Contact/aanspreekpunt: Jannie Jouwstra 06-42742320  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaken: Tsjikke Dijkstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wijk 9

De Gentiaan, Boskreed, De Pinksterblom, De Bûterblom, De Strieblom, De Swanneblom, De Reade Klaver, De Tuorrebout, De Margryt, De Greiden, Sportleane, De Dotterblom, It Heare-ein, It Gielhertsje, De Hynsteblom, De Wiken, Badhúswei, Boskwei Noard, Spoarbuorren Noard, Oastersingel, Roazeloane

Ouderling: Henk van der Boon 06-20819333  (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Diaken: Feike en José Visser (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl